roh durdaniliri 2-san

sulayman guwah tahir talip mikrofunda: qaraxan «méhman keldi» dédi balilar, «xush kélipsiz» dédim menmu hem, dastixanni keng yaydim anga, ehwal sorap yene demmu-dem. chüshürmidim tördin héchqachan, hem yigüzdüm toyup yan’ghuche, baghlardimu oynattim-küttüm, u yayridi köngli qan’ghuche. qorsaq sélip semripmu ketti, polo, gösh yep bizning ligendin,…

roh durdaniliri 1-san 2017.01.15

oyghan abduxaliq uyghur mikrofunda: qaraxan ey péqir uyghur, oyghan, uyqung yéter, sende mal yoq, emdi ketse jan kéter. bu ölümdin özüngni qutquzmisang, ah, séning haling xeter, haling xeter.

1 4 5 6